Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Gminnego Przedszkola w Siedlisku w okresie pandemii COVID-19

 1. Na teren budynku przedszkola wchodzi tylko dziecko (rodzic pozostaje
  na zewnątrz).
  2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi
  wejściowych do budynku przedszkola i sygnalizuje przyjście
  domofonem. Należy zachować dystans społeczny wynoszący co
  najmniej 2 metry w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców.
  3. Rodzic zobowiązany jest zdezynfekować dłoń przed naciśnięciem
  domofonu preparatem dezynfekcyjnym zamieszczonym na zewnątrz.
  4. Dziecko odbierane jest przez pracownika placówki (między
  pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2
  metrów).
  5. Pracownik prowadzi dziecko do łazienki na parterze, aby umyło ręce.
  Następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się – do sali, w
  której dziecko będzie przebywać.
  6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów
  chorobowych u dziecka (np. katar, kaszel itp.), pracownik informuje
  dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji, dziecko nie
  jest przyjmowane do przedszkola. Jeżeli niepokojące objawy pojawią
  się podczas pobytu dziecka w przedszkolu dyrektor lub osoba go
  zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami
  dziecka i informuje o konieczności odebrania dziecka z placówki.
  7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna
  prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka
  pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do
  budynku (z zachowaniem wymaganej odległości).
  8. Pracownik, w miarę potrzeby, pomaga dziecku nałożyć ubranie
  wierzchnie i przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi
  prawnemu/osobie upoważnionej, która oczekuje przy drzwiach
  wejściowych.
  9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun
  prawny/osoba prawna, odbiera dziecka przy wejściu na plac zabaw
  (rodzice nie wchodzą na plac zabaw).
  10. Nauczyciele, opiekunowie delegowani do odbierania i wydawania
  dziecka rodzicom/ opiekunom prawnym korzystają z przyłbic.
  11. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez
  osoby zdrowe.
  12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w
  warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do
  przedszkola.
Skip to content