Procedura w okresie pandemii COVID – 19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 25.08.2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SIEDLISKU
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓ LNE
1. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola w Siedlisku oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.
2. Celem procedur jest:
 zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 ustalenie postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, pracowników, rodziców / opiekunów prawnych Gminnego Przedszkola w Siedlisku trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji
od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 1.
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala zajęć indywidualnych – Siedlisko, zaplecze socjalne- Runowo, sala nr 1 Nowa Wieś.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbica /maseczka, fartuch z długim rękawem do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8. Dopilnowuje aby przy wejściu głównym do placówki umieszczono:
– płyn do dezynfekcji rąk,
– informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
– w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesić dla pracownikowi i dzieci plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji. Wystąpienie u pracownika na stanowisku pracy jakichkolwiek objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną.
3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją.
5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
6. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
Pracownicy pedagogiczni – pracują według ustalonego harmonogramu: w miarę możliwości w ciągu jednego dnia w grupie mogą pełnić dyżur na zmianę 2 nauczycielki .
1) Pełniący dyżur w placówce:
 Zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu.
 Nauczyciel jeśli zajdzie taka konieczność ( zauważy objawy chorobowe) za zgodą rodzica mierzy dziecku temperaturę.
 Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze zgodnym z ustalonym harmonogramem pracy.
 Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, w miarę możliwości tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu na placu zabaw, a w pomieszczeniu przy jednej zabawce.
 Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa:
 Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki
 Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. (obowiązek prowadzenia monitoringu prac porządkowych – załącznik nr 2)
 W łazienkach umieszczają tylko ręczniki jednorazowe i systematycznie uzupełniać pojemniki na mydło, mydło antybakteryjne, płyn dezynfekcyjny.
 Woźna oddziałowa dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
intendentka:
 Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.
 Intendent Przedszkola codziennie kontroluje i sprawdza na bieżąco: codzienne prace porządkowe obsługi i potwierdza podpisem na karcie monitoringu
( załącznik nr 4)

OBOWIĄZKI RODZICÓW

• Rodzice wyrażają zgodę poprzez wypełnienie Deklaracji chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19, zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązują się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19. Deklaracja stanowi załącznik nr 1
• Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
• Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
• Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
• Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
• Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
• Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
• Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
• Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
• Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów oraz odbierania telefonów z przedszkola.

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM1.
1. Przedszkole pracuje w godzinach:
– Siedlisko od 06.30 do 15.30.
– Runowo, Nowa Wieś od 8.00 do 13.00.
2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia do placówki sygnalizuje się:
– dzwonkiem domofonu -Siedlisko, Runowo
– telefonicznie- Nowa Wieś.
3. Ograniczenie liczebności grup:
 W grupie może przebywać maksymalnie 25
 Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje nauczyciel i jedna woźna oddziałowa, którzy utrzymują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5 m.
 W przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor w miarę możliwości przydziela godziny doraźnego zastępstwa tylko drugiemu nauczycielowi danego oddziału.
 Przydział nauczycieli i pomocy nauczycieli do grup w miarę możliwości jest stały i niezmienny.
 W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do placówki:
 Rodzice mogą wchodzić do placówki – tylko i wyłącznie do holu wejściowego przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub dziećmi uczęszczającymi do przedszkola w odstępie od kolejnego rodzica 2 m.
 Dziecko z holu przedszkolnego odbierane jest przez woźną oddziałową.

 Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce.
 Po wejściu dziecka do holu woźna prowadzi je do łazienki, aby umyło ręce. Następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie przebywać.
 Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego zauważono niepokojące objawy.
 Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się analogicznie jak podczas przyprowadzania.
 W szczególnych przypadkach w okresie adaptacji rodzic za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa ).

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 woźna oddziałowa bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM
 woźna oddziałowa pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 Woźna oddziałowa bezzwłocznie dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
1. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
2. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
3. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
4. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a wyposażenie i sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi są gruntownie myte i dezynfekowane.
5. Rodzice odbierają dziecko w ciągu 30 min od momentu powiadomienia.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od 12 października 2020 r. do czasu ich odwołania przez dyrektora.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Skip to content